پکیج های اشتراکی

دسترسی به بخش های مختلف سایت

پکیج سطح برنزی

دسترسی به کلیه تحلیل های هفتگی استاد به مدت یک ماه

پکیج سطح نقره ای

دسترسی به کلیه تحلیل های هفتگی استاد به مدت سه ماه

پکیج سطح طلایی

دسترسی به کلیه تحلیل های هفتگی استاد به مدت 6 ماه